Notice: извикана некоректно. Заявката не съдържа нужния брой подсказки (2) за броя подадени аргументи (3). За повече информация вижте Debugging in WordPress. (Това съобщение беше добавено във версия 4.8.3.) in /home/ddfdjlyi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5174
За Нас – DDF DUNIM

За Нас

ДДФ Дуним АД

■ ДДФ Дуним е Българско акционерно дружество, регистрирано по Българското търговско право.
■ ДДФ Дуним развива собствено производство, преобразувайки го в базите си, до висококачествени услуги предлагани на пазара.
■ Мениджърският екип на ДДФ Дуним и всеки от неговите дялове се състои от хора , които имат богат опит в тяхната специфична област на компетентност, и доказани бизнеса резултати в България и региона. През последните няколко години на дейности в България, тези хора създадоха много позитивна репутация в областта на тяхната дейност, финансови институции и държавни служители.

Дружеството

История

ДДФ Дуним е основано през 2001 г. Предмет на дейност на дружеството е добив и преработка на инертни материали. Subject of company activity was a extraction and processing of inert materials. Поради ниското търсене на такова производство, с решение на акционерите е преустановен добивът на инертни материали. Настоящият предмет на дейността на дружеството е опериране, товаро разтоварна дейност и доставка на стоки от и до България по река Дунав. В момента дружеството притежава свои лицензи за Пристанищен оператор и пристанище с регионално значение. Дружеството обработва товари на стойност 460 000 тона годишно. Изчислено е, че стойността на обработените товари за 2015 г. няма да е по-малко от 500 000 тона. В резултат на това дружеството направи своя финансов и икономически отчет.

В миналото, обаче, този важен сектор на българската икономика е практически унищожен. Не е имало техника, ефективна обработка и дори основни средства. След инвестиране на много средства и усилия ДДФ Дуним успя да създаде печеливши бизнес дейности и за кратко време да стане важен играч в региона. Тенденцийте на доставките в корабоплаването по река Дунав са в посока на оживление и растеж, особено в областта на специализираните доставки.

Със свои собствени усилия и с помощта на някои банки които оперират на българският банков пазар, ДДФ Дуним изгради пристанище и чувствително повиши възможностите за генериране на положително входящи парични потоци. Текущото съотношение показва стойност от 1,65 пункта. Това означава , че дружеството може да посрещне само предстоящите си разходи до момента. Но тук е важния момент – това съотношение показва ръст в хода на годината от 0,77 пункта и положителни тенденции на растеж. Основната причина за това е, че дружеството успя да изплати част от кредитните си задължения и сега е в позицията да превръща собствените си активи в пари в брой, съответно да покрива текущите си задължения. Съотношението показва ръст от 0,63 пункта и в края на 2013 г. е 1,51. Всички тези показатели показват , че ДДФ Дуним има повече текущи активи отколкото задължения към датата на баланса. При този сценарий степента от риска дружеството да изпадне в невъзможност да изпълнява задълженията си е твърде малка.

Ето една положителна тенденция на растеж също. ВОП (възвръщаемост от продажбите) показва ниво от 12.33%, ВНА (възвръщаемост на активите) – 9,89%, ефективност на разноски (нетни приходи / разходи от продажби) – 111,43%, Финансово автономен (собствен капитал / изтеглен капитал) – 34.16%. Всичко това доказва, че компанията е на прав път на собственото си развитие и притежава възможности за растеж. Стойностите на тези показатели са добър сигнал, като индикация за компетентно управление.

Тук има още един важен въпрос и това е възможността за изпълнение на допълнителни проекти с обща ефект в размер на 6.5 милиона лева. Този въпрос може да се обсъжда отделно и не е включен във финансовия анализ, нито в прогнозата за паричния поток.

Способността на една организация да се учи, и да превежда наученото в бързо действие, е най-доброто конкуретно предимство. -Джак Уелч

Цел и мисия

Самото подробно познаване и разбиране на частите и цялото на този сектор на българската икономика е резултат от няколко години „доказан“ опит в този сектор. Макар да е очевиден факт, че потенциалът е огромен, то по-скоро е ясно, че така е и с рисковете. Липса на достатъчно средства, архаични кораби, слабите съоражения за обработка на продукцията, работата и социалната философия са само няколко от основните „бариери“ за потенциалния растеж.

Внимателният анализ на преобладаващата действителност, се налага да решава и да се справят с нарастващите, обработка и маркетингови проблеми, категорично сочат, че единственият начин, по който този огромен потенциал може да бъде превърната в огромен успех е чрез създаване и експлоатация на интегрирана система за обработка. Тоест „затворена“ система, при която функциите на нарастването и обработването на товарите се извършват и контролират от едно централно управление.
Основните цели и мисии на ДДФ Дуним са:
■ Да се превърне в основен фактор в обновяването и развитието на частния сектор на този сектор на българската икономика.
■ Да се даде възможност на България да приеме обратно и по-нататъшно подобряване на нейната позиция като основен играч в областта на обработката на товара по протежение на река Дунав в Централна и Източна Европа.
■ Да разрастват, развиват и поддържат ДДФ Дуним като печеливша компания, генерираща високи приходи и печалби, краткосрочна възвръщаемост на инвестициите и положителен паричен поток.
■ Да се превърне в признат и важен партньор в развитието на българската икономика.
■ Да бъде структурирана и функционира в съответствие със стандартите на Европейските финансови институции, обществото и пазара, за да се даде възможност на частни и публични средства и / или успешни и печеливши продажбите на предприятия.

Концепция

Основната логика на ДДФ Дуним е да изгражда, поддържа и развива самостоятелно дружество, което поради своята хоризонтална и вертикална структура, е в състояние непрекъснато да упражнява контрол върху всеки един от неговите оперативни процеси.

Управителният съвет на ДДФ Дуним предварително планира и диктува сорта, качество количеството и графика на ръста на обработван. ДДФ Дуним ще планира дейността си по такъв начин, че да се осигурят необходимите товари, ремонтните дейности, както и постоянна работа на основния си персонал. С цел повишаване на финансовата и оперативната ефективност на ДДФ Дуним, сериозни съображения ще бъдат дадени включително като партньори на доставчика на оборудване и доставчици на различни товари. В края на реализацията на проекта стойността на обработените товари ще бъде 1 000 000 тона годишно.